newdove2.gif

137-67 Belknap Street
Springfield Gardens, NY 11413
(718) 525-1444

HomePriestVestryMinistriesYouthEventsNews & NotesHistoryEpiscopalChurchProgramsPhoto GalleryContact UsDirections

newpagelogo2.gif

hr12.gif


"HARVEST FESTIVAL 2012!"

HarvestService2012/harvestfood4.JPG HarvestService2012/harvestfood3.JPG HarvestService2012/harvestfood2.JPG HarvestService2012/harvestfood1.JPG
HarvestService2012/harvestfood.JPG HarvestService2012/harvestcoffeehr2.JPG HarvestService2012/harvestcoffeehr1.JPG HarvestService2012/harvestcoffeehr.JPG
HarvestService2012/harvest9.JPG HarvestService2012/harvest8.JPG HarvestService2012/harvest7.JPG HarvestService2012/harvest6.JPG
HarvestService2012/harvest5.JPG HarvestService2012/harvest4.JPG HarvestService2012/harvest3.JPG HarvestService2012/harvest2.JPG
HarvestService2012/harvest18.JPG HarvestService2012/harvest17.JPG HarvestService2012/harvest16.JPG HarvestService2012/harvest15.JPG
HarvestService2012/harvest14.JPG HarvestService2012/harvest13.JPG HarvestService2012/harvest12.JPG HarvestService2012/harvest11.JPG
HarvestService2012/harvest10.JPG HarvestService2012/harvest1.JPG HarvestService2012/harvest.JPG


"LITTLE ANGELS" HARVEST
PRAISE DANCE PERFORMANCE

HarvestPraiseDance2012/harvestPD9.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD8.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD7.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD6.JPG
HarvestPraiseDance2012/harvestPD5.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD4.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD3.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD24.JPG
HarvestPraiseDance2012/harvestPD23.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD22.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD21.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD20.JPG
HarvestPraiseDance2012/harvestPD2.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD19.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD18.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD17.JPG
HarvestPraiseDance2012/harvestPD16.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD15.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD14.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD13.JPG
HarvestPraiseDance2012/harvestPD12.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD11.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD10.JPG HarvestPraiseDance2012/harvestPD1.JPG
HarvestPraiseDance2012/harvestPD.JPGhr12.gif