newdove2.gif

137-67 Belknap Street
Springfield Gardens, NY 11413
(718) 525-1444

HomePriestVestryMinistriesYouthEventsNews & NotesHistoryEpiscopalChurchProgramsPhoto GalleryContact UsDirections

newpagelogo2.gif

St. John's Episcopal Church
Family Day 2017
 
 
 hr12.gif

 
 

FamilyDay2017/FDPraiseDanceGifts20175.JPG FamilyDay2017/FDPraiseDanceGifts20174.JPG FamilyDay2017/FDPraiseDanceGifts20173.JPG FamilyDay2017/FDPraiseDanceGifts20172.JPG
FamilyDay2017/FDPraiseDanceGifts20171.JPG FamilyDay2017/FDPraiseDanceGifts2017.JPG FamilyDay2017/FD2017Graduates9.JPG FamilyDay2017/FD2017Graduates8.JPG
FamilyDay2017/FD2017Graduates7.JPG FamilyDay2017/FD2017Graduates6.JPG FamilyDay2017/FD2017Graduates5.JPG FamilyDay2017/FD2017Graduates4.JPG
FamilyDay2017/FD2017Graduates3.JPG FamilyDay2017/FD2017Graduates2.JPG FamilyDay2017/FD2017Graduates1.JPG FamilyDay2017/FD2017Graduates.JPG